T.C
GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
 
İHALE İLAN METNİ 
Güroymak Budaklı Köyü Köy Yolu BSK yapım işi yaptırılacaktır.
 
GÜROYMAK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  
 
BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ BUDAKLI KÖYÜ KÖYYOLU BSK YAPIM İŞİ Köylere hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. Bendi uyarınca Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.  
 
Not: Köylere hizmet Götürme birliği tüzüğünün 27. maddesi gereği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  İhale İşleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılır. 
 
 1. İdarenin  
 
    a ) Adresi  
:  
Muş Yolu Üzeri Kat: 2 Güroymak Kaymakamlığı   
 
    b ) Telefon ve Faks Numarası 
:
434 5112497 - 434 5112497  
 
    c )
Elek
ronik Posta Adresi  
:
guroymakkhgb@ hotmail.com.tr  
 
    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
guroymakkhgb@ hotmail.com.tr 

2. İhale konusu yapım işinin 
 
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı 
:
3.410 Mt. Budaklı Köy yolu BSK Yapım işi ve Keşif, Mahal Cetvelinde belirtilen işler. 
 
  b ) Yapılacağı Yer  
:
Güroymak Budaklı Köyü 
 
  c ) İşe Başlama Tarihi  
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
 
 
  ç ) İşin Süresi 

Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.  
3. İhalenin
 
  a ) Yapılacağı Yer  
:
: GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI  2.KAT TOPLANTI VE        İHALE SALONU 
  b ) Tarihi ve Saat
 
:
: 05/10/2018- 14:00  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
2/3
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Teklifler Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28’ci Maddesi uygulanacaktır. 
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından 
Az olmamak
Üzere ihale kon
Su iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,  
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A/V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı-Üstyapı) İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  
4-5-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
4-6-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
        MEZUNİYET BELGELERİ/DİPLOMALAR: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELAMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR. BU KİŞİLER, İHALEYİ YAPACAK İDAREYE MEZUNİYET BELGELERİ İLE BİRLİKTE KAMUDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE MESLEKLERİNİ İCRA ETTİKLERİNİ TEVSİK EDEN MESLEK ODASI KAYDI VEYA HİZMET ÇİZELGELERİNİ VERECEKLERDİR. (MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNULMASI DURUMUNDA; MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRENİN ONBEŞ YILDAN FAZLASININ DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN, BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA MEZUNİYET BELGESİ SAHİBİNE AİT YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR) 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.500,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI